Press Conference: March 5, 2022 At Phalen Lake

By | March 6, 2022

Transcript of Zongkhang Yang’s FULL English Speech – March 5, 2022 Press Conference

“But we say to these individuals (Councilman Dai Thao, Kongsue Xiong, Kang Yee Khang, and Sai Nu Vang) … We stand strong, united, and we will not let you sow disharmony, hatred, and division in our Mong community! We are here today to demand a public apology from each of you!”


Lis Txais Words of Wisdom for Kongsue Xiong and Dai Thao

Lis Txais gave a few words of advice to Kongsue Xiong and Dai Thao.

  • “Koj txawj xwb, koj tsi tse.”
  • “Qhov zoo tshaaj plaws mas neb ob tug uas neb ua yoom kev ntawv naj. Neb tau los mus thov txim Hmoob nawb.”


Hais Rau Tub Dais Thoj, Tub Koob Xwm Thiab 18 Xeem

One thought on “Press Conference: March 5, 2022 At Phalen Lake

  1. Touyer Moua

    Kev yuav sawv lug coj Hmoob/Moob tam tshab nuav, peb yuav tsum tau stand beyond sawv kuam sab tshaaj Hmoob/Moob cov xeem (clans), cov lug has (dialects, txuj kev ntseeg, paab pawg neeg, genders xws le quaspuj txiv neej, gay, lesbian etc. Yog yug muab tej yaam le sau toj nuav lug caav nrug Hmoob/Moob, koj yuav moog tsi txug twg.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *