Lis Txais Words of Wisdom For Kongsue Xiong & Dai Thao

By | March 3, 2022

Lis Txais gave a few words of advice to Kongsue Xiong and Dai Thao.

  • “Koj txawj xwb, koj tsi tse.”
  • “Qhov zoo tshaaj plaws mas neb ob tug uas neb ua yoom kev ntawv naj. Neb tau los mus thov txim Hmoob nawb.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *